مقاله

نگاهی به فرآيند تعمير و نگهداشت ساختمان‌ها

در انگلستان چه می‌گذرد؟

مديريت تعميرات و نگهداری ساختمان­ها شامل سه ركن اصلی است كه هر يک از متخصصان بايد امكانات و ويژگی‌های آن را بدانند. در بحث مديريت تعمير و نگهداشت ساختمان، بايد با دانستن اطلاعات دقيق دربارهٔ ساختمان و ميزان برآورد هزينه و زمان تعمير و نگهداری،…
چهارشنبه, 29 بهمن 1399