یادداشت

تعادل‌بخشی به فعالیت‌ها؛ رمز مدیریت شهری اندیشمندانه

یادداشت ایرج شهین باهر

نگرش جامع به سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های توسعه شهری و نیز تدوین اهداف یکپارچه اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی در رأس سیاستگذاری و مدیریت شهری قرار می‌گیرد. تحقق این اهداف، نیازمند ارزیابی نتایج و تبعات سیستم‌های شهری برای تغییرات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی بوده و…
چهارشنبه, 29 بهمن 1399