رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی:

رعایت نکردن مبحث 22 مقررات ملی ساختمان سبب کاهش عمر بناها شده است

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی،گفت: پایین بودن عمر ساختمان ها در کشورمان به دلیل رعایت نکردن مبحث 22 مقررات ملی ساختمان است.