توسعه شرح خدمات و بهره گیری از فناوری های نوین در معماری

رییس گروه تخصصی معماری شورای مرکزی نظام مهندسی گفت: در برنامه های مهم و فوری گروه معماری؛ تدوین ضوابط اجرایی نمودن مبحث 22 مقررات ملی ساختمان در بخش معماری و پیگیری افزایش تعرفه های خدمات مهندسی در تمامی رشته ها مطابق با هزینه های ساخت مسکن به صورت واقعی را در نظر داریم.

دکتر طاهره نصر رئیس گروه تخصصی معماری شورای مرکزی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان در خصوص اهداف و چشم اندازهای گروه معماری به موارد زیر اشاره کرد:

- توسعه شرح خدمات مهندسی معماری

- تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان در معماری

- انرژی و محیط زیست در معماری

- بهره گیری از فناوری های نوین در معماری

- هویت در معماری ایرانی- اسلامی با تاکید بر ارزش­های بومی و منطقه­ای

او افزود: بر اساس ماتریس تهیه شده که در راستای توجه به اهمیت و فوریت برنامه های مدنظر تهیه شده است، می توان برنامه های زیر را برای گروه تخصصی معماری در بازه زمانی یکساله در نظر گرفت:

برنامه های مهم و فوری در برنامه های کوتاه مدت:

- پیگیری افزایش تعرفه های خدمات مهندسی در تمامی رشته ها مطابق با هزینه های ساخت مسکن به صورت واقعی

- پیگیری قیمت گذاری بین رشته ای بر اساس شرح خدمات هر رشته

- تعیین کارگروه های زیر مجموعه گروه تخصصی و تدوین شرح وظایف

- هماهنگی با کمیسیون های شورای مرکزی نسبت به همسان سازی مطالب مرتبط با رشته مهندسی معماری

- تهیه چک لیست های مرتبط با صرفه جویی مصرف انرژی (الگوی صحیح مصرف انرژی مبحث 19 مقررات ملی ساختمان)

- تدوین ضوابط اجرایی نمودن مبحث 22 مقررات ملی ساختمان در بخش معماری و ارسال به استانها جهت ایجاد منابع جدید درآمد زایی اعضا معماری به غیر از طراحی، نظارت و اجرا و نیز ایجاد شرکت های بازرسی (قابل ذکر است دستورالعمل‌های لازم در دوره های قبل تدوین شده است اما برای اجرایی نمودن موضوع باید اقدام نمود).

- برنامه ریزی برای برگزاری پنل تخصصی نما، سیما و هویت شهری جهت نیل به اهداف رشته مهندسی معماری و ارائه ضوابط تدوین شده

- ایجاد درآمدهای پایدار طراحی، نظارت و اجرا در ضوابط نمای شهری نسبت به تهیه نقشه های فاز 2 اجرایی و تهیه نماهای اجرایی با جزییات

برنامه های مهم و غیر فوری در برنامه های میان مدت:

- تدوین شرح خدمات معماری بر اساس گروه های ساختمانی الف – ب – ج – د

- تدوین شرح وظایف هر یک از کارگروه ها و جمع بندی هر یک از پیشنهادات به صورت ماهانه یا فصلی

- ارائه راهکارهای درآمدزایی پایدار برای رشته معماری

- تدوین جزییات اجرایی برای ایجاد منبع و مرجع مهندسی معماری در سطح کشور

نصر در پایان در خصوص برنامه های مهم و غیر فوری در برنامه های بلند مدت گروه افزود:

- برنامه ریزی برای چاپ خلاصه مباحث 22 گانه مقررات ملی ساختمان مختص رشته مهندسی معماری (بهره مندی منبع درسی اعضای جدید برای آزمون ورود به حرفه)

- آموزش و توسعه مهندسی BIM برای نگرش پیشرفت دانش حوزه مهندسی بر اساس الگوی بهره وری در آینده نزدیک در دستورکار گروه تخصصی معماری می باشد.