استفاده از طرفیت‌های کشور در گروه تخصصی برق شورای مرکزی نظام مهندسی/ نبود مستندسازی چالش بزرگ سازمان

مهرداد موحدپود رئیس گروه تخصصی برق شورای مرکزی نظام مهندسی درباره چالش‌های این گروه گفت: پراکندگی دوستان عضو گروه یکی از چالش‌های ما است چون باعث شده نتوانیم جلسات حضوری داشته باشیم که همین کار را سخت می‌کند.

استفاده از طرفیت‌های کشور در گروه تخصصی برق شورای مرکزی نظام مهندسی/ نبود مستندسازی چالش بزرگ سازمان

مهرداد موحدپود رئیس گروه تخصصی برق شورای مرکزی نظام مهندسی درباره چالش‌های این گروه گفت: پراکندگی دوستان عضو گروه یکی از چالش‌های ما است چون باعث شده نتوانیم جلسات حضوری داشته باشیم که همین کار را سخت می‌کند.

موحدپور با اشاره به اهمیت مستندسازی فعالیت‌ها گفت: متاسفانه در سازمان به موضوع مستندسازی اهمیت نداده‌اند و ما هرچه در سازمان مرکزی به دنبال مستندات گشتیم تا بتوانیم عملکرد و اقدامات گذشته را بررسی کنیم تا با استفاده از آن تجربه کارهای مثبت را تقویت یا ادامه بدهیم و خطاها را تکرار نکنیم اما چیزی پیدا نکردیم.

او ادامه داد: در بررسی‌ها فقط چند مورد مستندسازی پیدا کردیم که مربوط به دوره هشتم بود و از دوره هفتم به قبل چیزی نیست که این باعث دوباره‌کاری می‌شود.

رئیس گروه تخصصی برق شورای مرکزی نظام مهندسی درباره اقدامات در دست انجام گفت: طبق برنامه‌ریزی که از قبل داشتیم در حال بررسی فعالیت استان‌های موفقی که در زمینه‌های مختلف کار خاصی انجام داده‌اند از آنها تحت عنوان کمیته‌های مرتبط با موضوعات دعوت می‌کنیم، مثلا استان کردستان راجع به سیستم حرفه‌ای آزمایشگاه کارهایی انجام داده که آن فعالیت را در گروه تخصصی چکش‌کاری و در نهایت بتوانیم کشوری مصوب کنیم.

رییس گروه تخصصی برق شورای مرکزی نظام مهندسی اضافه کرد: در گروهی که داریم اعلام کردیم اعضای گروه و هیات مدیره از کسانی که راجع به یک موضوع در بحث آموزش یا کارگاهی خیلی کار کرده در کمیته‌های ذیل گروه تخصصی دعوت کنند که از تجربیات و توانمندی آنها استفاده کنیم.

موحدپور در پایان تاکید کرد: ما باید در کمیته‌هایی که در ذیل گروه تخصصی شکل می‌گیرد از همه ظرفیت‌های کشور استفاده کنیم.