اعلام نتایج اولیه نهمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

نتایج اولیه نهمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان اعلام شد

به گزارش پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، نهمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان با مشارکت 94/ 40 (چهل ممیز نود و چهاردرصد) افراد واجد شرایط برگزار شد.

هیات اجرایی انتخابات نتایج اولیه این انتخابات را بشرح ذیل اعلام کرد:

در رشته عمران دکتر امید کهنه پوشی، مهندس مسعود صالحی، مهندس فرشید عزت پور و مهندس مجید شاه اویسی با کسب اکثریت آرا بعنوان اعضای اصلی انتخاب شدند.

دکتر مهرداد یوسف زمانی و مهندس اسمعیل بهمنی در رشته معماری و مهندس بهمن زارعی در رشته شهرسازی بیشترین آرا را به خود اختصاص دادند.

همچنین در گروه تاسیسات مکانیکی مهندس پدرام گروهی، در تاسیسات برقی مهندس افشین نامی سنندجی، مهندس سربرز احمدی در رشته نقشه برداری و مهندس سهراب شهنازی در رشته ترافیک بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره دوره نهم انتخاب شدند.

طبق اطلاعیه هیات اجرایی انتخابات براساس نظام نامه انتخابات مدت زمان قبول شکایات مربوط به انتخابات تا ۵ روز بعد از روز اخذ رای خواهد بود .