روابط عمومی منزل مردم و تریبون سازمان است

۲۷ اردیبهشت، روز ارتباطات و روابط عمومی گرامی باد.