همزمان با هفته روابط عمومی و ارتباطات:

جلسه هم اندیشی مدیران روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها

جلسه هم اندیشی مدیران روابط عمومی سازمان استانها به صورت مجازی با حضور سرپرست سازمان برگزار گردید .

به گزارش پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان، جلسه هم اندیشی مدیران روابط عمومی سازمان استانها درروز یکشنبه مورخ 1401/03/01 به صورت مجازی با حضور سرپرست سازمان برگزار گردید در این جلسه ابتدا سرپرست روابط عمومی سازمان ضمن خیر مقدم و تبریک هفته روابط عمومی از تلاشهای ارزنده مدیران روابط عمومی استانها در پوشش خبری مناسب بیست و چهارمین مجمع هیأت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان قدردانی نمود و به ارائه پیشنهادات و راهکارهای اجرایی در خصوص پیش برد اهداف روابط عمومی و وحدت رویه بین روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها پرداخت و در ادامه هریک از مدیران حاضر در جلسه به ارائه نقطه نظرات و دغدغه های خود در حضور سرپرست سازمان پرداختند و در ادامه سرپرست سازمان ضمن تبریک روز روابط عمومی و ارتباطات با اشاره به اهمیت جایگاه روابط عمومی ، روابط عمومی را نبض سازمان دانسته و بیان داشتند که روابط عمومی می تواند با جریان سازی رویدادها در جهت ارتقاءجایگاه سازمان در نگاه مردم نقش موثر ایفاکند و می تواند رابطه منطقی بین اعضاء ، هیأت مدیره سازمان ، شورای مرکزی، مردم و دستگاهای خاص برقرار کند.

Internet 20220522 171453 1