همایش جستاری در آئین رسیدگی به تخلفات

  • کد خبر: 10166
  • شنبه, 24 مهر 1400

همایش جستاری در آئین رسیدگی به تخلفات در شوراهای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با حضور مهندس خرم رئیس شورای مرکزی برگزار شد.