دومین جلسه گروه تخصصی برق برگزار شد

جلسه دوم گروه تخصصی برق به تاریخ ۱۹/ ۱۰ /۱۴۰۱ به صورت مجازی برگزار شد.

در ابتدای جلسه ریاست گروه ضمن تقدیر از زحمات گروه تخصصی قبلی سازمان گزارشی از مصوبات و اقدامات قبلی ارایه نمودند.در ادامه جلسه گزارشی از راهکارهای حذف ساختار شکست سال ۷۹ ارایه گردید.
سپس به اتفاق ارا موضوعات مختلف حسب اولویت و اهمیت دسته بندی و جهت استفاده از تجربیات استانهای پیش رو و موفق چندین گزارش در زمینه های مختلف منجمله تفاهم نامه اداره مخابرات و نظام مهندسی در معدود استانها جهت اجرای فیبر نوری، طراحی ، اجرا و نظارت دوربین های مدار بسته و نظارتی در استان کرمانشاه ، دفتر اجرایی برق در استان کردستان٫… مطرح گردید و مقرر شد کلیه اطلاعات مربوطه توسط استانهای مربوطه جهت تدوین دستورالعمل و اجرایی کشوری ارایه گردد
در خاتمه جلسه در خصوص روزهای بزرگزاری جلسه جهت حضور حداکثری اعضای محترم تصمیم گیری شد.