روز سه شنبه 20 دی ماه:

بسته خبری: برگزاری جلسات کمیسیون های تخصصی شورای مرکزی

اولین جلسه کمیسیون توسعه خدمات مهندسی شورای مرکزی برگزار شد
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان، اولین جلسه کمیسیون توسعه خدمات مهندسی شورای مرکزی روز سه شنبه1401/10/20 در محل شورای مرکزی به صورت حضوری و مجازی تشکیل گردید.

در این جلسه پس از معرفی و آشنایی اعضا با یکدیگر، انتخابات هیات رئیسه برگزار شد که نتایج آن به شرح زیر می باشد.
رئیس کمیسیون: مهندس مهدی حکیمی

نایب رئیس کمیسیون: دکتر رامین کرمی

دبیر کمیسیون: مهندس امیدرضا ریاحی
در ادامه جلسه گزارشی از عملکرد ادوار گذشته ارائه شد و اعضا به بحث و بررسی در خصوص برنامه و اهداف پیش رو کمیسیون برای سال جاری پرداختند.

1 

اولین جلسه کمیسیون بیمه،مالیات و خدمات رفاهی شورای مرکزی برگزار شد
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان، اولین جلسه کمیسیون بیمه،مالیات و خدمات رفاهی شورای مرکزی روز سه شنبه1401/10/20 در محل شورای مرکزی به صورت حضوری و مجازی تشکیل گردید.

در این جلسه پس از معرفی و آشنایی اعضا با یکدیگر، انتخابات هیات رئیسه برگزار شد که نتایج آن به شرح زیر می باشد.
رئیس کمیسیون: مهندس سیدمجید حسینی

نایب رئیس کمیسیون: دکتر فرشاد گوران

دبیر کمیسیون: مهندس محمد آقاباقری
در ادامه جلسه گزارشی از عملکرد ادوار گذشته ارائه شد و اعضا به بحث و بررسی در خصوص برنامه و اهداف پیش رو کمیسیون برای سال جاری پرداختند.

 2

 

اولین جلسه کمیسیون نظام پیشنهادات و هیأت مشورتی شورای مرکزی برگزار شد
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان، اولین جلسه کمیسیون نظام پیشنهادات و هیأت مشورتی شورای مرکزی روز سه شنبه1401/10/20 در محل شورای مرکزی به صورت حضوری و مجازی تشکیل گردید.

در این جلسه پس از معرفی و آشنایی اعضا با یکدیگر، انتخابات هیات رئیسه برگزار شد که نتایج آن به شرح زیر می باشد.
رئیس کمیسیون: مهندس محمدرضا عظیمی سردری

نایب رئیس کمیسیون: مهندس سعید نظری

دبیر کمیسیون: دکتر فائزه طاهری سرمد
در ادامه جلسه گزارشی از عملکرد ادوار گذشته ارائه شد و اعضا به بحث و بررسی در خصوص برنامه و اهداف پیش رو کمیسیون برای سال جاری پرداختند.

 3

 

اولین جلسه کمیسیون مقررات ملّی ساختمان شورای مرکزی برگزار شد
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان، اولین جلسه کمیسیون مقررات ملّی ساختمان شورای مرکزی روز سه شنبه1401/10/20 در محل سالن جلسات شورای مرکزی به صورت حضوری و مجازی تشکیل گردید.

در این جلسه پس از معرفی و آشنایی اعضا با یکدیگر، انتخابات هیات رئیسه برگزار شد که نتایج آن به شرح زیر می باشد.
رئیس کمیسیون: مهندس افشین ناصری

نایب رئیس کمیسیون: مهندس مرادعلی واهبی

دبیر کمیسیون: مهندس سعید صداقت
در ادامه جلسه گزارشی از عملکرد ادوار گذشته ارائه شد و اعضا به بحث و بررسی در خصوص برنامه و اهداف پیش رو کمیسیون برای سال جاری پرداختند.

 4

 

اولین جلسه کمیسیون فناوریهای نوین در صنعت ساختمان شورای مرکزی برگزار شد
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان، اولین جلسه کمیسیون فناوریهای نوین در صنعت ساختمان شورای مرکزی روز سه شنبه1401/10/20 در محل شورای مرکزی به صورت حضوری و مجازی تشکیل گردید.

در این جلسه پس از معرفی و آشنایی اعضا با یکدیگر، انتخابات هیات رئیسه برگزار شد که نتایج آن به شرح زیر می باشد.

رئیس کمیسیون: دکتر یاسر ابراهمیان قاجاری

نایب رئیس کمیسیون: دکتر مهسا مهر آرام

دبیر کمیسیون: مهندس مهدی شهسواری
در ادامه جلسه گزارشی از عملکرد ادوار گذشته ارائه شد و اعضا به بحث و بررسی در خصوص برنامه و اهداف پیش رو کمیسیون برای سال جاری پرداختند.

 5

 

اولین جلسه کمیسیون پایش اخلاق حرفه ای شورای مرکزی برگزار شد
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان، اولین جلسه کمیسیون پایش اخلاق حرفه ای شورای مرکزی روز سه شنبه1401/10/20 در محل شورای مرکزی به صورت حضوری و مجازی تشکیل گردید.

در این جلسه پس از معرفی و آشنایی اعضا با یکدیگر، انتخابات هیات رئیسه برگزار شد که نتایج آن به شرح زیر می باشد.
رئیس کمیسیون: دکترحمید اسلامی

نایب رئیس کمیسیون: مهندس مسعود راویان

دبیر کمیسیون: دکتر سیدمحمد شریعتمداری
در ادامه جلسه گزارشی از عملکرد ادوار گذشته ارائه شد و اعضا به بحث و بررسی در خصوص برنامه و اهداف پیش رو کمیسیون برای سال جاری پرداختند.

 6

 

اولین جلسه کمیسیون انرژی، استاندارد مصالح و محیط زیست شورای مرکزی برگزار شد
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان، اولین جلسه کمیسیون انرژی، استاندارد مصالح و محیط زیست شورای مرکزی روز سه شنبه1401/10/20 در محل شورای مرکزی به صورت حضوری و مجازی تشکیل گردید.

در این جلسه پس از معرفی و آشنایی اعضا با یکدیگر، انتخابات هیات رئیسه برگزار شد که نتایج آن به شرح زیر می باشد.
رئیس کمیسیون: مهندس مجتبی فرهمند

نایب رئیس کمیسیون: مهندس احمدرضا طاهری اصل

دبیر کمیسیون: دکتر زهرا سادات حسینی

در ادامه جلسه گزارشی از عملکرد ادوار گذشته ارائه شد و اعضا به بحث و بررسی در خصوص برنامه و اهداف پیش رو کمیسیون برای سال جاری پرداختند.

 7

 

اولین جلسه کمیسیون صدور خدمات مهندسی شورای مرکزی برگزار شد
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان، اولین جلسه کمیسیون صدور خدمات مهندسی شورای مرکزی روز سه شنبه1401/10/20 در محل شورای مرکزی به صورت حضوری و مجازی تشکیل گردید.

در این جلسه پس از معرفی و آشنایی اعضا با یکدیگر، انتخابات هیات رئیسه برگزار شد که نتایج آن به شرح زیر می باشد.
رئیس کمیسیون: مهندس بهروز فرح شیرازی

نایب رئیس کمیسیون: دکتر علیرضا زارع

دبیر کمیسیون: مهندس امیر حسین فتح العلومی

در ادامه جلسه گزارشی از عملکرد ادوار گذشته ارائه شد و اعضا به بحث و بررسی در خصوص برنامه و اهداف پیش رو کمیسیون برای سال جاری پرداختند.

 8

 

اولین جلسه کمیسیون حقوقی و نظام نامه های شورای مرکزی برگزار شد
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان، اولین جلسه کمیسیون حقوقی و نظام نامه های شورای مرکزی روز سه شنبه1401/10/20 در محل سالن جلسات شورای مرکزی به صورت حضوری و مجازی تشکیل گردید.

در این جلسه پس از معرفی و آشنایی اعضا با یکدیگر، انتخابات هیات رئیسه برگزار شد که نتایج آن به شرح زیر می باشد.
رئیس کمیسیون: مهندس جعفر هاشم زاده

نایب رئیس کمیسیون: مهندس بهزاد پارسا

دبیر کمیسیون: مهندس نیما حسن سوقی

در ادامه آقای مهندس هاشم زاده ضمن تقدیر و تشکر از زحمات اعضای قبلی کمیسیون در ادوار گذشته که زحمات زیادی را در پیشبرد اهداف کمیسیون داشته اند نسبت به تشریح برنامه های آتی و اولویت بندی دستور کار های کمیسیون پرداختند.

9