سومین جلسه گروه تخصصی عمران شورای مرکزی برگزار شد

سومین جلسه گروه تخصصی عمران شورای مرکزی روز دوشنبه مورخ 1401/11/03 با حضور اعضا به صورت تلفیقی (حضوری-مجازی) در محل جلسات شورای مرکزی برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان، در این جلسه ابتدا به ادامه بررسی شرح خدمات رشته عمران از شرح خدمات رشته های هفتگانه پرداخته شد. در ادامه عناوین کارگروه های زیرمجموعه گروه تخصصی عمران تعیین گردید.

سپس اعضا در خصوص سرفصل های آموزشی رشته عمران در شورای مرکزی به تبادل نظر پرداختند و در پایان موضوع نامه دفتر توسعه خدمات مهندسی ساختمان در رابطه با صلاحیت های طرح و اجرای گود، پی سازی و سازه نگهبان و همچنین ارزیابی طرح و اجرای بهسازی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.