دومین جلسه کمیسیون تدوین استراتژی و برنامه ریزی شورای مرکزی برگزار شد

دومین جلسه کمیسیون تدوین استراتژی و برنامه ریزی شورای مرکزی روز دوشنبه مورخ 1401/11/03 به صورت مجازی برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان، در این جلسه ابتدا جهت تبیین جایگاه کمیسیون در شورای مرکزی موضوع تشکیل جلسه با هیأت رئیسه شورای مرکزی مطرح شد، در ادامه اعضا به شناخت وضع موجود و تببین مسائل مشترک استانها پرداختند و موضوع تدوین نحوه ارتباط و تعامل کمیسیون برنامه ریزی و سایر کمیسیون ها و گروهای تخصصی شورای مرکزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.