سومین جلسه گروه تخصصی برق شورای مرکزی برگزار شد

سومین جلسه گروه تخصصی برق شورای مرکزی روز دوشنبه مورخ 1401/11/03 با حضور اعضا به صورت تلفیقی (حضوری-مجازی) در محل جلسات شورای مرکزی برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان، در این جلسه اعضا کمیته های زیر مجموعه گروه برق در خصوص مبحث 22 ،نظام نامه مجریان ذی صلاح و فیبر نوری را تعیین کردنند و در ادامه مقرر شد تا پایان هفته کلیه دستور العمل ها جهت نهایی شدن به گروه ارائه گردد.