دومین جلسه کمیسیون انرژی، استاندارد مصالح و محیط زیست شورای مرکزی برگزار شد

دومین جلسه کمیسیون انرژی، استاندارد مصالح و محیط زیست شورای مرکزی روز سه شنبه مورخ 1401/11/04 به صورت تلفیقی (حضوری-مجازی) برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان، در این جلسه پس از ارائه گزارشی از فعالیت های دوره قبل، پنج کارگروه تخصصی زیرمجموعه کمیسیون با عناوین زیر تشکیل گردید:

  • کارگروه محیط زیست و ساختمان
  • کارگروه انرژی های تجدیدپذیر
  • کارگروه استاندارد و مصالح
  • کارگروه اجرایی نمودن مبحث19 مقررات ملی ساختمان

که این کارگروه ها با عضویت حداقل دو عضو از کمیسیون و اعضای متخصص خارج از کمیسیون پس از پیشنهاد و بررسی رزومه و تایید در کمیسیون تشکیل گردید.