دومین جلسه کمیسیون حقوقی ونظام نامه ها شورای مرکزی برگزار شد

دومین جلسه کمیسیون حقوقی و نظام نامه ها شورای مرکزی روز سه شنبه مورخ 1401/11/04 به صورت حضوری و مجازی برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان، در ابتدای جلسه اعضا نسبت به طرح مشکلات سازمانهای استانی در خصوص عمل به شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر پرداختند و مقرر گردید موضوع توسط کار گروه مربوطه و تحت نظارت آقای دکتر پور اربابی مورد رسیدگی قرار گرفته و در قالب پیشنهاد از سوی شورای مرکزی به وزارت راه و شهرسازی ارسال گردد.

در ادامه جلسه بررسی و اصلاحات مورد نیاز نظام نامه ماده 113 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با محوریت منابع درآمدی سازمانهای استانی صورت گرفت و با توجه به تصویب نظام نامه مذکور در کمیسیون حقوقی جهت تصویب تقدیم شورای مرکزی گردید.