سومین جلسه کمیسیون "حقوقی و نظام نامه ها" شورای مرکزی برگزار شد

سومین جلسه کمیسیون حقوقی و نظام نامه ها شورای مرکزی روز دوشنبه مورخ 1401/11/10 به صورت حضوری در محل سالن جلسات شورای مرکزی برگزار گردید.

 به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان، کمیسیون حقوقی و نظام نامه های شورای مرکزی با عنایت به وظیفه تدوین و بازبینی نظام نامه های پیشنهادی به شورای مرکزی، نظام نامه نحوه اداره جلسات هیات مدیره استان ها و موضوع ماده 113 آیین نامه اجرایی قانون را در صحن شورای مرکزی تصویب کرده است که در همین راستا در این جلسه پس از قرائت ابهامات و نظرات دریافتی از استان ها، نظام نامه های نحوه اداره دفاتر نمایندگی استان ها و نظام نامه گروه های تخصصی و کمیسیون های موضوعی و همچنین قراردادهای همسان نظارت در دستور کار این کمیسیون قرار گرفت.