آگهی مجمع عمومی فوق العاده سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان

ر اجرای مواد ۵۲، ۵۳و۵۴ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، نوبت اول مجمع عمومی فوق العاده سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان در روز یکشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ ساعت ۱۴ در محل سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان برگزار می گردد.

به گزارش روابط عمومی نظام مهندسی ساختمان استان گلستان، درصورت به حد نصاب نرسیدن نوبت اول، نوبت دوم مجمع روزچهار شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ از ساعت ۱۵ الی ۱۸ در محل کانون طه گرگان (خیابان شهید رجایی - جنب استخر معلم)  برگزار خواهد شد.
آگهی مجمع عمومی فوق العاده سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان

ددستورجلسه: 

  • استقرارهیات رئیسه موقت
  • استقرارهیات رئیسه اصلی
  • استماع گزارش عملکرد سالیانه هیات مدیره 
  • بررسی و تصویب تراز مالی سال ۱۴۰۰
  • تعیین حق الزحمه ارکان سازمان (هیات مدیره، شورای انتظامی و بازرسان برای سال ۱۴۰۱ )
  • تعیین حق ورودی، حق عضویت و سایر درآمد های سال ۱۴۰۱ به استناد مواد ۹ و ۳۷ کتاب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
  • بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی سال  ۱۴۰۱