بیش از 500 پروانه اشتغال مهندسین استان سمنان صادر و تمدید شد

تمدید بیش از 500 پروانه اشتغال

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان:از ابتدای سال 1402 تا پایان شهریور ماه 517 پروانه اشتغال مهندسین عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان صادر وتمدید شد.

بیش از 240 پروانه تمدید شده در رشته های عمران و معماری بوده و سایر پرونده ها مربوط به اعضا در رشته های مکانیک،برق،نقشه برداری وشهرسازی می باشد.
همچنین بیش از 140 نفراز تحصیلکردگان رشته های مختلف مهندسی در 6 ماهه نخست به عضویت سازمان نظام مهندسی استان درآمده اند.
در حال حاضر بیش از 5000 نفر از مهندسین استان سمنان در عضویت سازمان نظام مهندسی قرار دارند که بیش از 3000 نفر از این اعضا دارای پروانه اشتغال به کار می باشند.
رشته های عمران و معماری با تعداد3265 عضو بیشترین میزان اعضا را به خود اختصاص داده اند .
رشته های برق و مکانیک به ترتیب با 887 و 793 نفر عضو در رده های بعدی قرار دارند.